نمایش محتوای سبز

1400/4/28 - 19:36
آقاحسين امام جمعه
آقاحسين امام جمعه
امام جمعه خوي در قرن سيزدهم قمري. حاج آقاحسين بن حسن بن نقي طسوجي خويي از علما و فقهاي بزرگ عصرش بود. در برخي منابع نام او آقاحسين بن حسن بن عبد النبي ذکر شده است.  در خاندان طسوجي که به طسوج، يکي از روستاهاي نزديک خوي منسوب‌اند، علماي زيادي پرورش يافت. پدرش حسن بن نقي نيز از عالمان بزرگ و امام جمعه خوي بود.

او اولين فرد از خاندان طسوجي بود که به خوي سفر کرد و در آن جا اقامت گزيد و منصب امامت جمعه را بر عهده گرفت. او مسجد جامع بزرگي در خوي بنا کرد که به نام او شهرت داشت.  پسرش آقاحسين که در نجف نزد شيخ جعفر کاشف الغطا تحصيل نموده بود، بعد از مراجعت به خوي به جاي پدرش در مسجدي که وي بنا کرده بود، منصب امام جمعه را بر عهده گرفت. او نفوذ فراواني در منطقه داشت. از وي به عنوان آمر به معروف و ناهي از منکر ياد کرده‌اند. آقاحسين به قدري در خوي اصلاحات نمود و در ترويج و اقامه¨ مذهب و وظايف ديني تلاش کرد که از آن زمان خوي صبغه¨ ديني يافته و به «دار المؤمنين» شهرت يافت.  او در کنار مسجد پدرش مسجدي ساخت و در مقابل خانه مسکوني‌اش مدرسه وسيعي براي طلاب علوم ديني بنا نمود که به نام خودش شهرت يافت و بعدها ساختمان فرهنگي در اين مکان بنا شد. آقاحسين همچنين داراي مقام عرفاني بود. کتابي به نام شرح المعاني در عرفان تأليف کرد. او پيش از به وزارت رسيدن حاج ميرزا آقاسي دستيابي به اين مقام را به او خبر داده بود، لذا نزد وي احترام فراواني داشت. او پس از نيل به وزارت به خواست وي به تهران مسافرت کرد.  وزير مذکور آقاحسين را براي دستيابي به آنچه نياز داشت از کتاب و غيره ياري مي‌رساند. آقاحسين در سال 1269ق در خوي وفات نمود و جنازه‌اش به نجف منتقل شده و در وادي السلام در مقبره¨ خانوادگي‌اش نزديک مرقد حضرت هود و صالح نبي” مدفون شد. 
پسرش، اسدالله بن فقيه حسين بن حسن طسوجي (متوفاي حدود 1290ق) که از عالمان عصر خود بود، پس از پدرش از نجف به خوي آمده و امام جمعه خوي شد.  نوه‌اش، شيخ محمد امين بن ميرزا يحيي، کتابي موسوم به مرآة الشرق تأليف کرد و شرح حال مبسوطي از آقاحسين ارائه نمود.  به گزارش مرآة البلدان در سال 1297ق يکي از مساجد خوي هنوز در دست فرزندان آقاحسين بود و ايشان امامت جماعت آن را به عهده داشتند که پس از پدر اين سمت را به دست آورده بودند. به گفته¨ مؤلف مرآة‌ البلدان اين مسجد در 1296ق بازسازي شد. 
آقاحسين با علي محمد باب ملاقات‌هايي داشته و درباره¨ وي چنين اظهار نظر کرده است که او تبحر چنداني در فضل و علوم ظاهري و نيز اخلاق نداشت. همچنين علي محمد باب را فردي معرفي کرده که چندي به رياضت مشغول شد، اما نه تنها به مقامي که شايسته بود نرسيد بلکه از حالاتي كه در عالم رياضت به او عارض شده در شناخت وجود خود راه خطا را پيموده و ادعاهايى را كه مناسب مقام و احوال او نيست مى‏نمايد.  بيش از اين اطلاعي از او در دست نيست.
منابع: تاريخ نو، جهانگير ميرزا، به‌اهتمام: عباس اقبال، تهران، كتابخانه¨ علي اكبر علمي و شركا، 1327ش؛ تذکرة الفضلا، جابر فاضلي خويي، تحقيق: علي صدرايي، قم، انتشارات قسيم، اول، 1389ش؛ الکرام البررة (طبقات اعلام الشيعة)، آقا بزرگ تهراني، مشهد، دارالمرتضي، دوم، 1404ق؛ مرأة البلدان، محمد حسن خان اعتماد السلطنه، به‌كوشش: عبدالحسين نوايي - ميرهاشم محدث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368ش؛ موسوعة طبقات الفقهاء، زير نظر: جعفر سبحاني، قم، مؤسسه¨ امام صادق#، اول، 1422ق.
معصومه اخلاقي

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA