نمایش محتوای سبز

1399/11/8 - 13:21
نماز جمعه در رأس همۀ امور است

آقایان باید با سفارش به مردم و نسل‏های آینده به این مسئله اهمیت بدهند که نماز جمعه در رأس همۀ امور است، و منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت و روحانیت با مجلس و دولت و این از اموری است که با دست توانای ائمۀ جمعه انجام می‏گیرد،

خلاصه، این مسائل به عهدۀ علما و خصوصاً ائمۀ جمعه است، که همه دست در دست یکدیگر بدهند تا انقلاب محفوظ بماند.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA