نمایش محتوای سبز

1399/11/8 - 13:21
انتظار نكشيد كه اول قدرت پيدا بكنيد بعد بگوييد، شما بگوييد
منتظر نشويد كه يك لشكرى پيدا بكنيد- نمی‏دانم- يك اسلحه‏اى پيدا بكنيد، جنگ نمیخواهيد بكنيد، شما مصالح مسلمين را میخواهيد بگوييد

اگر دولتى به واسطه خطبه‏ هاى نمازجمعه ، نمازجمعه شمارا تعطيل كند ، با عكس العمل مردم مواجه میشود و همانى است كه ما میخواهيم. منتظر نشويد كه يك لشكرى پيدا بكنيد- نمی‏دانم- يك اسلحه‏اى پيدا بكنيد، جنگ نمیخواهيد بكنيد، شما مصالح مسلمين را میخواهيد بگوييد. شما انتظار نكشيد كه اول قدرت پيدا بكنيد بعد بگوييد، شما بگوييد تا قدرت پيدا بكنيد. ايران همين كار را كرد، ايران گفت تا قدرت پيدا كرد، نه اينكه نشست تا قدرت پيدا بكند، اگر نشسته بود تا ابد هم نمى‏شد. در مقابل آن قدرتى كه محمدرضا داشت و آن پشتيبانی‏ كه همه از او میكردند علماى ايران ننشستند تا اينكه اول اجتماع پيدا كنند، بعد قيام كنند.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA